Reklamacije, povrati i prigovori

Kupac koji nije zadovoljan uslugom Prodavatelja ili isporučenim proizvodom može Prodavatelju uputiti prigovor ili reklamaciju, a Prodavatelj se obvezuje upućeni prigovor ili reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku, a uslugu pokušati unaprijediti na zadovoljstvo svih Kupaca.

Pisani prigovor Kupac može uputiti slanjem elektronske pošte na webshop@auraproizvodi.com ili poštom na adresu Aura proizvodi d.o.o., 2. istarske brigade 2/1, 52420 Buzet, s naznakom ZA WEBSHOP – PRIGOVOR.

Kako bi Prodavatelj što brže provjerio narudžbu na koju Kupac upućuje prigovor, moli se Kupca da u prigovoru navede broj narudžbe, osnovne podatke Kupca (ime i prezime, email adresu, kontakt broj telefona) te detaljan opis reklamacije i po potrebi fotografije reklamiranog proizvoda.

Nakon zaprimljenog prigovora Prodavatelj će Kupcu poslati potvrdu da je prigovor zaprimljen, a na prigovor će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od njegovog zaprimanja., sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23).

Prodavatelj će prihvatiti prigovor Kupca u slučaju isporuke oštećenih, neispravnih ili pogrešno isporučenih proizvoda (glede vrste i količine proizvoda u odnosu na narudžbu) te proizvoda kojima je istekao rok trajanja i izvršiti povrat ili zamjenu takvih proizvoda o svom trošku, ako utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav drugi nedostatak isporučenih proizvoda. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda novim proizvodom ili proizvodima u cijelosti snosi Prodavatelj.

U slučaju robe s materijalnim nedostatkom Prodavatelj će sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) prema izboru Kupca ukloniti nedostatak na robi, predati drugi proizvod bez nedostatka, sniziti cijenu te nakon te nakon isteka naknadnog razumnog roka za ispunjenje, odnosno i bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje ako je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima izjavio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, na zahtjev Kupca vratiti iznos plaćen za te proizvode ili ispuniti drugu obvezu koju je dužan ispuniti sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Prigovor materijalnog nedostataka Kupac može uputiti na način kako je navedeno pod „Reklamacije, povrati i prigovori“.

Pravo kupca na jednostrani raskid ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane Prodavatelja te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, svaki Ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) Kupac može jednostrano raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda iz narudžbe. Rok od 14 dana započinje od dana kada je Kupac, ili treća osoba određena od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, primio u posjed proizvod koji je predmet ugovora. U slučaju da Kupac koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, izravne troškove povrata u cijelosti snosi sam Kupac.

Unutar roka od 14 dana Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora:

  • slanjem popunjenog obrasca za jednostrani raskid ugovora poštom na adresu Aura proizvodi d.o.o., 2. istarske brigade 2/1, 52420 Buzet, s naznakom ZA WEBSHOP – JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili elektroničkom poštom na webshop@auraproizvodi.com. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici Kupac može preuzeti preuzeti na ovom linku Obrazac za jednostrani raskid ugovora te elektronički ispuniti i poslati.
  • slanjem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj Kupac izražava svoju volju da jednostrano raskine ugovor i u kojoj je potrebno navesti broj narudžbe te osnovne podatke Kupca (ime i prezime, adresa, broj telefona i adresa elektroničke pošte) poštom na adresu Aura proizvodi d.o.o., 2. istarske brigade 2/1, 52420 Buzet, s naznakom ZA WEBSHOP – JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili elektroničkom poštom na webshop@auraproizvodi.com.

Nakon što Prodavatelj primi Kupčevu izjavu ili obrazac za jednostrani raskid Ugovora, obavijestit će Kupca o primitku iste bez odgađanja.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

U roku od 14 dana od kada je Prodavatelj obaviješten o odluci Kupca o jednostranom raskidu Ugovora, Kupac je obvezan izvršiti povrat robe Prodavatelju pri čemu Kupac koji koristi pravo na jednostrani raskid Ugovora samostalno snosi izravne troškove povrata robe. Robu je potrebno vratiti na adresu Aura proizvodi d.o.o., 2. istarske brigade 2/1, 52420 Buzet, s naznakom “POVRAT WEBSHOP – JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA”. Prodavatelj nije odgovoran za eventualne probleme sa dostavnom službom koju je Kupac koristio prilikom povrata, pa Prodavatelj savjetuje da Kupac zatraži broj za praćenje pošiljke. Na taj način Kupac je siguran da je proizvod dostavljen Prodavatelju. Također, Prodavatelj nije odgovoran ako Kupac vrati proizvod na pogrešnu adresu.

Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kupac je dužan robu vratiti u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. Prodavatelj će o umanjenju vrijednosti kupljene robe uzrokovano oštećenjem/gubitkom ambalaže odnosno oštećenjem robe koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti robe utvrđivati za svaku vraćenu robu pojedinačno i o tome obavijestiti Kupca nakon primitka vraćenog proizvoda.

Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu bude proizvod vraćen, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je proizvod poslao natrag Prodavatelju ako je Prodavatelj o tome obaviješten prije primitka robe. Nakon što Prodavatelj utvrdi da vraćeni proizvod zadovoljava sve uvjete povrata, povrat uplaćenih novčanih sredstava bit će izvršen istim sredstvima kojima se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača (roba koja je izrađena po specifikaciji kupca, lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe, zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima i ostalo). Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora Kupac može pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača (NN19/22, 59/23).